2020-07-08     Arnolda, Edgara, Elżbiety        
Strona główna -> REKRUTACJA do szkoły

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I   -  


Zarządzenie Nr 96/20 Wójta Gminy Ropa z dnia 23 stycznia 2020r.

 

Regulamin rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Ropie

 

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
  ze zmianą z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r.poz.7)
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie.

I. Postanowienia wstępne

§ 1

 

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie (dalej SP1) ogłasza rekrutację kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na dany rok szkolny,

 

 1. Rekrutacja może zostać ogłoszona w następującej formie:

a.       na tablicy ogłoszeń szkoły,

b.       na stronie internetowej szkoły,

c.       na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie obwodu szkoły,

d.       przekazanie informacji za pomocą parafii istniejącej w obwodzie szkoły,

e.       zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców.

3.       Przebieg rekrutacji obejmuje:

a.       określenie liczby miejsc organizacyjnych,

b.       przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków o przyjęcie,

c.             powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

d.            posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,

e.       ogłoszenie wyników rekrutacji na dany rok szkolny.


4.             Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne. 

5.             Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 

 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:

 

  1. dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu po ukończeniu 6 roku życia.

  2. na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

  3. w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 

 1. Liczba oddziałów i miejsc zaplanowana w Arkuszu Organizacyjnym szkoły jest liczbą maksymalną i w przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba wolnych miejsc, dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 1. Zapisy do klasy I szkoły podstawowej na kolejny rok szkolny dokonywane są w terminie od 1 marca do 31 marca danego roku kalendarzowego

 

§ 3

 

1.       Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są:

a.       z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców, wzór Zgłoszenia Kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie stanowi załącznik nr 1.

b.       w przypadku wolnych miejsc, na wniosek rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodach innych szkół podstawowych, na podstawie wypełnionego Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie - załącznik nr 2.

 

2.       W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, o których mowa w punkcie 1b niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

 

a.       fakt uczęszczania kandydata do oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu
w Ropie - 4 punkty

b.       uczęszczanie rodzeństwa kandydata do SP 1 w Ropie - 4 punkty

c.       posiadanie bliskiej rodziny zamieszkałej w obwodzie SP 1 w Ropie - 3 punkty

d.        miejsce pracy jednego lub obojga rodziców pobliżu SP 1 w Ropie - 3 punkty

 

3.  Liczba końcowa uzyskanych przez kandydata punktów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria

 

4.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria, a uzyskane w tym etapie punkty sumuje się:

 

a.               wielodzietność rodziny kandydata,

b.               niepełnosprawność kandydata,

c.               niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d.               niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e.               niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f.                 samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

g.               objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

5.       Kryteria, o których mowa w punkcie 4 mają jednakową wartość – po 5 punktów

6.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić spełnienie kryteriów, o których mowa w punkcie 2 i 4. Sposób potwierdzenia określony został we ,,Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie”  - załącznik nr 2 

7.    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do klasy I kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej. 

8.       Do klas programowo wyższych szkoły podstawowej (od klasy II do VIII) uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, natomiast uczniowie nie mieszkający w obwodzie szkoły pod warunkiem istnienia wolnych miejsc – decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

 

§ 4

 

1.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.

2.       Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

3.       W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej pięciu przedstawicieli rady pedagogicznej SP 1 w Ropie.

4.       Organ prowadzący szkołę może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu. 

5.       W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

 

§ 5

 

1.       Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku:

a.      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 3,

b.      oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata - załącznik nr 4,

c.      oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 5,

d.      oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata, która zamieszkuje w pobliżu SP 1 w Ropie  załącznik nr 6,

e.      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

f.       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,

g.      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

2.   We wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej rodzic określa kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

3.       Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a.      imienne wykazy zgłoszonych kandydatów,

b.      ,,Wnioski o przyjęcie" do klasy I szkoły podstawowej oraz inne dokumenty i oświadczenia złożone przez rodziców.

 

4.       Do zadań Szkolnej Komisji rekrutacyjnej należy:

a.    Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia,

b.     lista zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych zawiera imiona i nazwisko kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy I szkoły podstawowej,

c.   Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - warunkiem przyjęcia kandydata jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów

d.  lista przyjętych / nieprzyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej przyjętych i nieprzyjętych lub informacje o liczbie wolnych miejsc.

 

5.       Podczas obrad Komisja Rekrutacyjna:

a.      sporządza imienną listę kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez kandydatów określoną liczbę punktów,

b.      weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w niniejszym regulaminie,

c.      rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do szkoły przy udziale, co najmniej 2/3 składu komisji,

d.      decydujący głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący komisji,

e.      każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

 

6.       Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia. 

7.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

8. Za przyjętego uznaje się kandydata, który został zakwalifikowany w toku postępowania rekrutacyjnego oraz złożył wymagane dokumenty.

 

§ 6

 

1.   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2.   Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5.       Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 7

1.   Listę uczniów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej podaje się do wiadomości poprzez   wywieszenie na drzwiach szkoły oraz umieszcza na stronie internetowej szkoły.

 

§ 8

1.  Formularze i wzory dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobierać w sekretariacie szkoły w dniach pracy szkoły w godzinach od 800 do 1400  lub ze strony internetowej szkoły


§ 9

 

1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do kl I szkoły podstawowej

 • Od 2 marca do 27 marca – termin składania przez rodziców Zgłoszeń kandydata o przyjęcie do kl I oraz Wniosków  o przyjęcie kandydata do kl I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie na kolejny rok szkolny
 • Do 9 kwietnia – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl I, postępowanie uzupełniające do 10 czerwca,
 • Od 14  kwietnia do 20 kwietnia – termin składania przez rodziców Potwierdzenia woli uczęszczania do kl I  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie - załącznik nr 7,
 • Od 27 kwietnia- termin podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do kl I, a w postępowaniu uzupełniającym do 19 czerwca.

§ 10

 

1.     W roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej SP 1 przyjmuje się dzieci urodzone w 2013r.

 

§ 11

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

         Spis załączników:

Załącznik nr 1

Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Załącznik nr 2

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Załącznik nr 3

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

 

Załącznik nr 5

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Załącznik nr 6

Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata, która zamieszkuje w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Załącznik nr 7

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

 

 

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0